Home
 
About
 
Service
   
   

 
 User Logon
 
   Type 

User   
   Password  
 
 

 
  วิธีการเข้าสู่ระบบ
นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่
 1. เลือกที่หัวข้อ Type เป็น Student
 2. ให้ใส่รหัสนักศึกษาที่หัวข้อ User
 3. ใส่วันเดือนปีเกิดที่หัวข้อ Password รูปแบบ เช่น เกิด 12/11/18 ให้ใส่ตัวเลข 121118 และถ้าเกิด 1/4/21 ให้เติม 0 หน้าตัวเลขที่เป็นหลักเดียวดังนี้ 010421 * อย่าใส่เครื่องหมาย /
 4. กดที่ปุ่ม Sign In

 1. ขอรับ User และ Password ที่หน่วยงานที่ดูแล
 2. เลือกที่หัวข้อ Type เป็น Staff
 3. ใส่ User ที่ได้รับมาในหัวข้อ User
 4. ใส่ Password ที่ได้รับมาในหัวข้อ Password
 5. กดที่ปุ่ม Sign In

 หมายเหตุ
  ไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อที่งานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
  โทรศัพท์ 0-5421-7050,0-5421-7051 ต่อ 124
   

  ปรับปรุงฐานข้อมูลเมื่อ
วันที่ 24/1/2559   เวลา 12:46 น.
 
 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่
  ระบบบริการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 มหาวิทยาลัยราชภัฎที่ใช้ระบบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 แสดงข้อมูลสถิติ Web site นี้
  จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ
  เดือนนี้ 631 ครั้ง
  รวมทั้งหมด 3203524 ครั้ง

Best view with Internet Explorer 5 at 800x600
 


    โครงการพัฒนาซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ร่วมกับ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
    ที่อยู่ : 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
    โทรศัพท์ : 0-5421-7050,0-5421-7051 โทรสาร : 0-5422-6322 ,0-5421-7539